Біографія

Кісіль Наталія Валеріївна

Судовий експерт у сфері інтелектуальної власності, викладач та
лектор курсів по підготовці судових експертів, канд.с.-г.н, с.н.с.

ORCIDid GoogleScholar

Освіта, наукові та професійні здобутки

Три вищих освіти:

 • Національна академія внутрішніх справ (2016, спеціальність «правознавство»);
 • Державний інститут інтелектуальної власності (2009, спеціальність «інтелектуальна власність»);
 • Луганський сільськогосподарський інститут (1998, спеціальність «агрономія»).

2004 рік — захищено дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності «фітопатологія».

2006 рік — рішенням Вищої атестаційної комісії України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «фітопатологія».

2010 рік — отримано кваліфікацію судового експерта у сфері інтелектуальної власності.

2014 рік — наказом Міністерства юстиції України присвоєно перший кваліфікаційний клас судового експерта.

Професійні кваліфікації

Атестований Міністерством юстиції України судовий експерт у сфері інтелектуальної власності за експертними спеціальностями:

13.1.1 «Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші»;

13.6 «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями»;

13.5.1 «Дослідження, пов’язані з сортами рослин».

Основні етапи кар’єрного шляху та практичного досвіду:

 • 1998-1999 роки – займала посаду начальника Олександрівської державної насіннєвої інспекції.
 • 1999-2002 роки — навчалася в аспірантурі Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук.
 • 2002-2008 роки – після закінчення аспірантури працювала в Інституті цукрових буряків Української академії аграрних наук на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та  старшого наукового  співробітника.
 • 2008 рік  перейшла на посаду вченого секретаря Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.
 • 2012 рік – наказом Міністерства юстиції України за результатами конкурсного відбору призначена на посаду заступника директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.
 • 2012-2016 рр. – входила до постійного складу Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України та експертно-кваліфікаційної комісії Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Була членом Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – НКМР), членом Секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи НКМР, заступником голови Секції судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності НКМР, заступником голови Вченої ради Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.
 • 2013-2016 рр. – член редколегії збірника «Криминалистика и судебная экспертиза», член редакційної ради науково-практичного журналу «Судова експертиза», член редакційної колегії журналу «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин».
 • 2015-2017 навчальні роки – голова Державної екзаменаційної комісії з розгляду дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7.18010011 «Інтелектуальна власність» у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 • 2016-2017 р. – начальник відділу досліджень об’єктів інтелектуальної власності та інформатизації ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України.
 • 2017-2018 р. – заступник директора Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України.
 • з кінця 2018 року (до нині) – приватний судовий експерт, керівник Бюро «Expert&Technology».
 • 2019-2021 рік – старший викладач кафедри інтелектуальної власності та права Київського інституту  інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • 2020 рік — за залученням Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України прийнято участь у проведенні курсу підвищення кваліфікації судових експертів установ Міністерства юстиції Республіки Казахстан за напрямком: «Дослідження, пов’язані з об’єктами авторського права, торговельними марками, промисловими зразками».
 • 2020-2022 рік – лектор та організатор курсів в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України за програмою підготовки судових експертів: «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», за якою проходять навчання фахівці для отримання кваліфікації судового експерта (або її підтвердження) на Центральній експертно-кваліфікаційній комісії при Міністерстві юстиції України.
 • 2021-2022 р. – завідувач навчально-методичного кабінету навчальних курсів Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України.
 • грудень 2022 р. — липень 2023 р. — заступник завідувача відділу науково-методичної роботи Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.
 • 2021 р. (до нині) — провідний науковий співробітник Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (за сумісництвом).
 • 2022 рік (до нині)  — доцент кафедри інтелектуальної власності та приватного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Праці

Автор понад 60 наукових праць, одна з авторів 3-х деклараційних патентів, 2-х патентів на корисну модель, одна з розробників 3 Державних стандартів України

Співавтор 2 методик проведення судових експертиз, внесених до Державного реєстру методик судових експертиз:

 • Методика проведення судових експертиз літературних творів (реєстраційний код 13.1.1.01).
 • Методика проведення експертних досліджень літературних творів наукового характеру (реєстраційний код 13.1.1.03).

Співавтор науково-дослідних робіт, що розроблялися відповідно до тематичного плану наукових робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України:

«Методика проведення судових експертиз літературних творів» (2010 р.);

«Створення інформаційного фонду методик проведення судових експертиз та спеціальної літератури, що використовується в експертній практиці» (2010 р.);

«Методика проведення експертних досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації» (2015 р.);

«Основи судової експертизи (навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта)» (2015 р.).

Керівник науково-дослідних робіт, що виконувалися за внутрішнім планом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України:

«Експертні дослідження, що пов’язані з сортами рослин» (2010 р.);

«Особливості проведення експертних досліджень літературних творів наукового характеру» (2012 р.);

«Особливості проведення експертних досліджень, пов’язаних із сортами рослин» (2015 р.).

Співавтор навчально-методичних видань:

Судова експертиза з питань інтелектуальної власності [Текст] : збірник питань / МЮ України, НДЦСЕПІВ; І.В. Стародубов; Н.В. Кісіль [та ін.]. – К., 2012. – 8 с.

Основи судової експертизи: навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта/ авт.-уклад.: Л.М. Головченко, А.І. Лозовий, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Х.: Право, 2016. – 928с.

Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні: навч.-методичне вид.; В.Л. Федоренко (кер.), Л.П. Тимощик, Н.В. Кісіль, Н.М. Ковальова, О.В. Голікова, Т.М. Чабанець та ін.; за ред. проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін`юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 88 с.

Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні: навч.-метод. вид.; В.Л. Федоренко (кер.), О.Г. Адлер, Л.П. Тимощик, Н.М. Ковальова, О.В. Голікова, Т.М. Чабанець та ін.; за ред. проф. В.Л. Федоренка, вид. 2-ге, розшир. і доп. / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022, 196 с.

Основні публікації з питань судово-експертної діяльності тут.

Нагороди

 • За вагомий особистий внесок у розвиток судової експертизи, багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у 2014 році  відзначена відомчою відзнакою – Подякою Міністерства юстиції України (наказ від 16.07.2014 № 1366/к).
 • За високі досягнення у галузі судової експертизи, особистий внесок у забезпечення правосуддя, захисту прав та свобод людини і громадянина, зразкове виконання службових обов’язків у 2015 році нагороджена – Почесною грамотою Міністерства юстиції України (наказ від 24.06.2015 № 1994/к).