Публікації

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ З ПИТАНЬ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАТАЛІЯ КІСІЛЬ

Особливості підготовки судових експертів

Кісіль Н.В., Гуцул В.О., Ярошовець В.М. Підготовка судових експертів в установах Міністерства юстиції України: проблемні аспекти та можливі зміни у законодавстві // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. К.: Видавництво Ліра-К, 2021. №6 (18). С. 67-78. Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/expert/18/6.pdf

Головченко Л.М., Кісіль Н.В. Актуальні питання удосконалення підготовки судових експертів в Україні/ Актуальні питання та перспективи розвитку судової експертизи та криміналістики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 3 вересня 2021 року). / відп. ред. А. І. Черемнова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 382 с. С. 74-78.

Кісіль Н.В. Підготовка судових експертів: сучасні підходи та можливості підвищення ефективності / Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»): Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (24 грудня 2020 р. м. Київ); за ред. акад.НАПрН України О.В. Скрипнюка і проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін`юсту. Київ: Видавництво Ліра, 2020. С. 179-185.  Режим доступу: https://intelect.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/problemy-teorii%CC%88-ta-praktyky-sudovoi%CC%88-ekspertyzy_2020.pdf.

Кісіль Н.В. Актуальні питання підготовки експертних кадрів у сфері інтелектуальної власності та визначення професійних компетентностей експертів / Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: зб.мат-лів міжнар. Наук.-практ.конф. з нагоди ювілеїв видатних учених: 95-річчя від дня народження Л. Ю. Ароцкера («Ароцкерівські читання») і 105-річчя від дня народження М. В. Салтевського (Харків, 19.05.2023). Харків: ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, 2023. 360 с. (С.135-137). Режим доступу: https://www.hniise.gov.ua/uploads/files/public-folder/2023_tezy_konference28_compressed_compressed_compressed%20(1)-1-180.pdf.

Федоренко В.Л, Кісіль Н. В. Перспективи впровадження компетентнісних підходів для підготовки і підтвердження кваліфікації судового експерта в Україні / Судова експертиза в контексті відновлення України: зб. мат-лів ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. (9 червня 2023 р., м. Львів). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. – 268 с. (С. 16-24). Режим доступу: https://intelect.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/sudova-ekspertyza-2023-druk.pdf

Кісіль Н. В. Визначення професійних компетентностей судових експертів у сфері інтелектуальної власності та їх значення для підготовки експертів. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. К., 2023. Вип. С. 601-614. Режим доступу: https://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/vypusk_68-601-614.pdf

Експертиза у сфері інтелектуальної власності: питання теорії і практики

Кисиль Н. Экспертиза как средство доказывания обстоятельств о нарушении прав интеллектуальной собственности. Практика Украины. / «Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика»: Vilnius, 2017. — Часть ІІ. – C.64-77.

Кісіль Н.В. Роль экспертизы в процессе доказывания нарушений прав интеллектуальной собственности: в контексте судебной реформы // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (голов. ред.) та ін. К., 2017. Вип. 62. 552 с. (С. 420-430). Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2017_62_52

Кісіль Н.В. Сутність та зміст судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики:  збірник наукових праць. Вип. 15 / ред. кол. : А.І. Лозовий, В.Ю. Шепітько та ін. – Х. : Право, 2015. С. 346-354. Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2015_15_47

Кісіль Н.В. Експертні технології при доказуванні порушень прав інтелектуальної власності / «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лютого 2018 року). Київ-Маріуполь: 2018, 412 с. (С. 136-138).

Кісіль Н.В. Значение экспертных технологий в доказывании нарушений прав интеллектуальной собственности / Вісник ОНДІСЕ: науково- практичне електронне видання. – Одеса, 2018. Вип. 3.  С. 106-108.

Кісіль Н.В.  Штрихи к історії розвитку Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності через призму власної історії /  Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності (“Крайнєвські читання”): Матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2019 р. м. Київ); за ред. акад. НАПрН України О.В. Скрипнюка і проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 232 с. С. 69-76. Режим доступу: https://lira-k.com.ua/preview/12652.pdf .

Кісіль Н.В. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності в Україні: предмет, завдання та межі компетенції// Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. К.: Видавництво Ліра-К, 2021. №3 (15). С. 26-40. Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/expert/15/2.pdf

Кісіль Н.В. Практика призначення та проведення експертиз при доказуванні порушень прав інтелектуальної власності після змін у процесуальному законодавстві /Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2020 року). Київ-Маріуполь, 2020. С. 147-151.

Експертиза об’єктів авторського права

Кісіль Н.В. Дослідження оригінальності та творчого характеру в літературних творах //Криминалистика и судебная експертиза. – Вып. № 56. 2011. С. 166-172. 

Кісіль Н.В. Особливості проведення експертних досліджень, пов’язаних з літературними творами наукового характеру // Криминалистика и судебная експертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 58, ч. 1 / Отв. ред. И.И. Емельянова. – К.: Министерство юстиции Украины, 2013. С. 385-390. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2013_58(1)__50

Кісіль Н.В. Теоретичні та методологічні основи судової експертизи літературних та художніх творів як об’єктів авторського права // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (відповід. ред.) та ін. – К., 2016. Вип. 61. С. 478-487. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2016_61_54

Кісіль Н.В. Хореографічні твори як об’єкти судової експертизи: основні ознаки та підходи до вирішення експертних завдань // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (голов. ред.) та ін. – К., 2019.  Вип. 64. 900 с. (С. 791-803). Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2019_64_78

Кісіль Н.В. Плагіат у наукових творах: основні поняття та шляхи забезпечення доказової бази / / Інтелектуальна власність в Україні. 2017.  №3. С. 24-29.

Кісіль Н.В. Доказування плагіату наукових творів: судова практика та експертні технології // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. №1 (4). С. 92-106. Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/expert/4/7.pdf

Кісіль Н.В. Експертиза творів образотворчого мистецтва, як об’єктів авторського права: загальні положення та підходи до вирішення експертних завдань // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (голов. ред.) та ін. К., 2021. Вип. 66. С. 980-994. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2021_66_93

Кісіль Н.В. Практика використання спеціальних знань під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення фактів відтворення праць інших авторів у наукових творах : матеріали круглого столу «Формування академічної доброчесності та механізмів запобігання та протидії плагіату в наукових творах в Україні / МЮ України, НДЦСЕПІВ. К.: Видавництво Ліра-К, 2016. С. 23-26.

Кісіль Н. В. Актуальні питання судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, розміщених у мережі Інтернет / Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19 лютого 2021 року) / За заг. ред. О. П. Куманської-Нор; уклад. Хомич Н.П., Струк І.О., Калінічеко М.М., Тарасенко Л.Л. – Л.: ЛНДІСЕ Мінюст. України, 2021. – 148 с.

Кісіль Н.В. Твори мистецтва як об’єкти інтелектуальної власності та судової експертизи / Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»): Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (23 грудня 2021 р., м. Київ); за ред. проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін`юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. С. 54-68. Режим доступу:  https://intelect.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/problemy-teoriyi-ta-praktyky-sudovoyi-ekspertyzy_20211.pdf#page=55

Expert research of scientific works as objects of copyright: problems of theory and practice: monograph // V. Fedorenko (chief), O.Golikova, N. Kisil, N. Klymova, N. Yarkina and others. Kyiv: Scientific Research Center of Forensic Examination on Intellectual Property, 2020. 91 p. Режим доступу:  https://intelect.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/expert-research-of-scientific_druk_175h250_-1.pdf .

Кісіль Н. В. Теоретичні та методичні аспекти встановлення факту використання творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. К.: Видавництво Ліра-К, 2022. №5 (23). С. 50-66. Режим доступу: http://journals.maup.com.ua/index.php/expert/article/view/2370

Федоренко В.Л, Кісіль Н. В., Пукліч О. С. Розмежування завдань та професійних компетентностей експертів з мистецтвознавчої експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності, об’єктом яких є твори мистецтва. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 грудня 2022 р.) / за заг. ред. Н. В. Нестор; уклад. О. В. Баулін, О. І. Жеребко, Т. П. Кривак, О. О. Садченко, А. В. Старушкевич, Ю. Б. Форіс; К.: Університет «Україна», 2022. С. 453-457. Режим доступу: https://m3rkxutm8pk3eqapl5ynjvb3gjps8uao.cdn-freehost.com.ua/wp-content/uploads/2023/07/konf_4_kndise_2022.pdf

Експертиза ТМ та інших засобів індивідуалізації

Кісіль Н.В. Загальні методичні підходи до проведення експертних досліджень, об’єктами яких є різні засоби індивідуалізації// Теорія та практика судової експертизи і криміналістики:  збірник наукових праць. Вип. 16 / ред. кол. : О.М. Клюєв, В.Ю.Шепітько та ін.. – Х. : Право, 2016. – 500с. (С. 382-390). Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2016_16_53

Експертиза сортів рослин

Кісіль Н.В. Сорти рослин як об’єкт судової експертизи у сфері інтелектуальної власності // Криминалистика и судебная експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Мінюст України, КНДІСЕ; редкол.: А.В. Янчук, О.М. Олійник, О.Г. Рувін та ін. – К., 2015. – Вип. 60. – С. 461-470. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2015_60_48

Кісіль Н.В. Використання спеціальних знань при вирішенні спорів про визнання та порушення прав на сорти рослин // Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю членства України в Міжнародному союзі з охорони нових сортів (UPOV) (Київ, 3 листопада 2015 р.) / М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. К. : УІЕСР, 2015. С. 56-57.

Кісіль Н. В. Об’єкти інтелектуальної власності, що виникають при веденні діяльності, пов’язаною із створенням та використанням сортів рослин, та засоби доказування порушень прав // Проблемні питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони прав на сорти рослин: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 28 листопада 2019 р.) Український інститут експертизи сортів рослин. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://confer.uiesr.sops.gov.ua/zakon_sort/paper/viewFile/19417/10555 .

Є бажання ознайомитися з роботою, а ви її не знайшли у мережі? Напишіть мені, і я направлю її вам.